Lesreglement

Welke afspraken hebben we gemaakt over de trainingen?

Algemeen

 • Als winterseizoen wordt gezien de periode van de week van 1 oktober van een kalenderjaar tot de week van 1 april van het daaropvolgende kalenderjaar;
 • Als zomerseizoen wordt gezien de periode van de week van 1 april van een kalenderjaar tot de week van 1 oktober van datzelfde jaar;
 • Op voorhand bekende data waarop geen training wordt gegeven, zoals vakanties en feestdagen, worden via de website bekend gemaakt;
 • Door opgave voor het volgen van trainingen gaat de deelnemer akkoord met de voorwaarden zoals deze zijn opgesteld en gecommuniceerd;
 • Toegang tot het volgen van trainingen is georganiseerd via inschrijving op de site van de vereniging en geldt voor iedereen (ook de selectieleden).

 Trainingsaanbod

 • Voor senioren, daarmee uitsluitend de pupillen, jeugd en selectie, geldt het reeds eerder gecommuniceerde trainingsaanbod. Het beschikbare aanbod is te raadplegen op de website;
 • Indien een speler in aanmerking komt voor de selectie, wordt hiertoe contact met hem/haar opgenomen. Pas bij acceptatie als selectiespeler kan inschrijving voor de selectietraining volgen;
 • Aan het selectietrainingsaanbod zijn aanvullende voorwaarden verbonden, aan de (aspirant) selectiespelers worden deze afzonderlijk kenbaar gemaakt.

​Inschrijving en indeling 

 • Inschrijving dient plaats te vinden via de site van HLTC De Kuil;
 • Inschrijving dient individueel plaats te vinden (m.u.v. de competitietraining);
 • Enkel leden van de vereniging kunnen inschrijven voor trainingen;
 • Opgave voorkeur voor onder meer data, tijden, omvang trainingsgroep en trainer(s) kan kenbaar worden gemaakt bij aanmelding;
 • De indeling geschiedt door de trainers op basis van niveau, motivatie, leeftijd, groepsstructuur en beschikbare tijd. 

Annulering 

 • Een aanmelding geldt als definitief. Echter, in de situatie dat op geen enkele wijze in redelijkheid tot een match kan worden gekomen tussen gevraagd trainingsaanbod en beschikbare mogelijkheden, kan een verzoek tot afmelding aan het bestuur worden voorgelegd. Na positief besluit op een dergelijk verzoek wordt het reeds betaalde trainingsgeld gerestitueerd dan wel niet geïnd indien sprake is van een automatische machtiging. 

Uitval lessen Het vervallen van geplande trainingen kan door:

 • Weersomstandigheden
 • Onvoldoende kwaliteit trainingsbanen
 • Uitval van de trainer
 • Uitval van de deelnemer
 • In principe beoordeelt de trainer of een training wel of geen doorgang kan vinden
 • Voor een les die niet door kan gaan, kan de trainer besluiten tot een theorieles. Deze theorieles staat gelijk aan een reguliere les. 

Inhaalbeleid 

 • De trainer bepaalt en organiseert in redelijkheid eventuele inhaallessen. Doorgaans vinden deze plaats in de daarvoor bestemde inhaalweek aan het eind van het seizoen. 
 • Eenmaal aangevangen lessen worden in principe niet ingehaald;
 • Herplanning van een gemist trainingsmoment is aan de orde als dit het gevolg is van de weersomstandigheden, absentie van de trainer of onvoldoende baankwaliteit
 • Als de reguliere trainer is verhinderd kan een vervangende trainer worden ingezet;
 • Als een training niet kan worden gevolgd als gevolg van absentie van de deelnemer, wordt deze niet herpland;
 • Herplanning geldt voor een maximum van 3 uitgevallen trainingen gedurende het winterseizoen;
 • Herplanning geldt voor een maximum van 2 uitgevallen trainingen gedurende het zomerseizoen.

Communicatie 

 • Als er sprake is van uitval van lessen, wordt dit zo spoedig mogelijk voorafgaand aan de te volgen training bekendgemaakt.  

 Restitutiebeleid 

 • Winterseizoen: er worden maximaal 3 uitgevallen trainingen herpland, in geval er meer lessen zijn uitgevallen worden deze naar rato gerestitueerd:
 • Zomerseizoen: in het zomerseizoen vindt geen restitutie plaats.

 Overig 

 • Het volgen van de tennislessen is voor eigen risico. HLTC De Kuil kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortkomend uit de trainingen;
 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
Training Overzicht