Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen voor het volgend verenigingsjaar kan tot uiterlijk 4 weken voor het einde van het kalenderjaar. 

Opzeggen kan per mail aan: ledenadmin@hltcdekuil.nl of per post aan ledenadministratie HLTC De Kuil, p/a Antilope 83, 1273 GC Huizen

Bij opzegging in de periode van 4 weken voor het einde van het kalelenderjaar tot 15 januari is € 25,- per opzeggend lid verschuldigd voor administratiekosten en bondscontributie.
Bij opzegging na 15 januari is de volledige contributie voor het lopende verenigingsjaar verschuldigd.

Lidmaatschap Overzicht